Nguyễn Gia Bảo

Không ngờ rất thích, thoải mái, giảm xì trét rất nhiều. Mà nhân viên ở đó cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình lắm. Mình rất thích và sẽ đi tiếp hihi